Wydawanie og?osze? w Sieci jest niezwykle dobr? i najta?sz? metod? na zdobycie klientów. Jest tu bowiem mnóstwo bezp?atnych serwisów, na których mo?na publikowa? og?oszenia. W Internecie zdo?amy sprzeda? dos?ownie wszystko, ale ?eby tego dokona? musimy mie? skuteczne og?oszenie!

W jaki sposób sporz?dzi? stosowne og?oszenie – takie, które b?dzie cz?sto sprawdzane przez internautów, dodatkowo b?dzie wyró?nia? si? w porównaniu do innych? Zanim wystartujemy z pisaniem zapami?tajmy, ?e efektywne og?oszenie to takie, które zwraca uwag? prawdopodobnego petenta, jest zach?caj?ce i pobudza do kupna!


Szukasz prywatnej po?yczki? A mo?e jeste? Inwestorem? Sprawd? Kredyty Og?oszenia


Decyduj?cym elementem, z którym zetknie si? przegl?daj?cy jest sam temat og?oszenia. To od niego wszystko zale?y, wi?c musi zwraca? uwag? i zach?ca? do przej?enia og?oszenia. Gzdzie umieszcza? swoje og?oszenia? W Internecie znajdziemy sporo serwisów og?oszeniowych, wszelako warto skupia? si? na serwisach bran?owych, oznacza to ?e je?li chcemy sprzeda? samochód wybierajmy portale og?oszeniowe, które koncentruj? si? na og?oszeniach motoryzacyjnych, kiedy chcemy sprzeda? mieszkanie szukajmy og?osze? z nieruchomo?ciami, je?eli mamy do sprzedania malutki przedmiot mo?emy zrobi? u?ytek z serwisów ogólonotematycznych.

Zamieszczanie og?osze? w Sieci jest ca?kiem dobr? i najkorzystniejsz? metod? na dotarcie do potencjalnych klientów. Jest tu bowiem sporo darmowych stron, na jakich mo?na dodawa? og?oszenia. W Internecie mo?emy sprzeda? dok?adnie wszystko, ale aby dopi?? celu musimy mie? sprawne og?oszenie!

W jaki sposób utworzy? stosowne og?oszenie – takie, które b?dzie wielokrotnie sprawdzane przez internautów, a tak?e b?dzie wyró?nia? si? w stosunku do innych? Zanim wystartujemy z pisaniem zapami?tajmy, ?e efektywne og?oszenie to takie, które zwraca uwag? prawdopodobnego klienta, jest przyci?gaj?ce i mobilizuje do kupna!


Szukasz prywatnej po?yczki? A mo?e jeste? Inwestorem? Sprawd? Kredyty Og?oszenia


Istotnym elementem, z którym zetknie si? internauta jest sam temat og?oszenia. To od niego wiele zale?y, wi?c musi zwraca? uwag? i motywowa? do klikni?cia. Gzdzie publikowa? swoje og?oszenia? W Internecie odnajdziemy du?o serwisów og?oszeniowych, wszelako warto skupia? si? na serwisach bran?owych, to jest ?e je?li chcemy sprzeda? samochód wybierajmy portale og?oszeniowe, które skupiaj? si? na og?oszeniach motoryzacyjnych, je?eli chcemy sprzeda? dom szukajmy og?osze? z nieruchomo?ciami, je?eli mamy do sprzedania drobny przedmiot mo?emy skorzysta? z serwisów ogólonotematycznych.

Wydawanie og?osze? w Sieci jest bardzo dobr? i najkorzystniejsz? metod? na pozyskanie nabywców. W internecie jest wiele bezp?atnych serwisów, na których mo?na dodawa? og?oszenia. W Internecie zdo?amy sprzeda? dos?ownie wszystko, ale aby dopi?? celu musimy mie? skuteczne og?oszenie!

W jaki sposób stworzy? stosowne og?oszenie – takie, które b?dzie cz?sto sprawdzane przez internautów, oraz b?dzie odznacza? si? na tle innych? Zanim wystartujemy z pisaniem zapami?tajmy, ?e efektywne og?oszenie to takie, które zwraca uwag? potencjalnego klienta, jest zach?caj?ce i stymuluje do kupna!


Szukasz prywatnej po?yczki? A mo?e jeste? Inwestorem? Sprawd? Kredyty Og?oszenia


Zasadniczym elementem, z którym zetknie si? przegl?daj?cy jest sam temat og?oszenia. To od niego mnóstwo zale?y, w zwi?zku z tym musi zwraca? uwag? i mobilizowa? do przeczytania og?oszenia. Gzdzie redagowa? swoje og?oszenia? W Internecie odnajdziemy od groma serwisów og?oszeniowych, jednak warto koncentrowa? si? na serwisach bran?owych, to jest ?e je?eli chcemy zby? samochód wybierajmy portale og?oszeniowe, które skupiaj? si? na og?oszeniach motoryzacyjnych, je?eli chcemy sprzeda? mieszkanie wyszukujmy og?osze? z nieruchomo?ciami, je?eli mamy do sprzedania malutki przedmiot mo?emy zrobi? u?ytek z serwisów ogólonotematycznych.

Po?yczki pozabankowe - ranking

Po?yczki dla bezrobotnych


Po?yczki dla bezrobotnych

Czy osoba bezrobotna ma szans? na po?yczk?? Osoby które, nie mog? przedstawi? za?wiadczenia o zarobkach maj? zerowe szanse na pozyskanie kredytu w banku, jednak spor? szans? maj? na po?yczk? pozabankow?. Zainteresowanie po?yczkami dla osób bezrobotnych jest bardzo du?e. Wida? to na podstawie statystyk, które udost?pnia wyszukiwarka google. Has?o po?yczka dla bezrobotnych jest bardzo cz?sto wyszukiwane, […]Najkorzystniejszy kredyt 6000 z?.Ranking z dnia sobota, 07 stycznia 2017r.


kredyt na 6000

W naszym porównaniu sprawdzili?my warunki kredytu na kwot? 6000 z?otych. Sp?ata zobowi?zania ma by nast?pi? w 60 ratach. Rezultaty symulacji posegregowali?my wed?ug pe?nych kosztów zobowi?zania. Koszty zawieraj? wydany kapita?, odsetki, prowizj? tak?e inne dodatkowe op?aty np. ubezpieczenie. W porównaniu wymieniamy dziesi?? banków w których ca?kowite koszty zaci?gni?cia po?yczki s? najni?sze. Citi Handlowy Po?yczka gotówkowa dla […]Technologia w sektorze us?ug po?yczkowych


nowe po?yczki pozabankowe

Nowe technologie to nie tylko wi?cej wygody w ?wiecie finansów. To równie? zwiastun przysz?o?ci. Gdyby porówna? wspó?czesny obraz sektora finansowego z tym sprzed kilkunastu lat, zmiany rzucaj? si? w oczy niemal natychmiast. Tym bardziej, ?e w wielu regionach ?wiata pojawiaj? si? naciski na rzecz stopniowego wycofywania gotówki „fizycznej” na rzecz pieni?dza elektronicznego. Mobilne po?yczki W […]Szybka po?yczka, przy minimum formalno?ci w Alior Banku


Bankowa po?yczka na dowód

Po?yczka bankowa z szybk? weryfikacj? przy minimalnych wymaganiach na dodatek z niskim oprocentowaniem. To nowy produkt Alior Banku. Wygl?da na to, ?e Alior Bank zamierza i?? w konkurencj? z firmami po?yczkowymi. Nowa po?yczka Alior Banku jest rzeczywi?cie rewolucyjna,je?eli chodzi o produkty bankowe. Po?yczki bez za?wiadcze? o dochodach do tej chwili by?y dost?pne jedynie w firmach […]

Tags: ,

Well it has been quite a while since last time I have updated the blog and lots has happened since then. For one as of the writing of this post I am sitting in my hotel in Capetown, South Africa.

I will start where I left off with the last post, which was about the Shiloweni focus. My team had our mountain phase during the middle of the Shilo focus. The mountain phase was pretty cool, although no where near as cool as the mountain phase at Leshaba that I experienced over a month ago. During the mountains we were doing small mammal research, mostly on little mice and shrews which was nowhere near as exciting as the big cats. But we did goto a really cool river water hole which was amazing and the views were beautiful. And I did get to spend a lot of quality time with Sophie, who is this British women I have been seeing while here in Africa, so all in all it was a great time. However the mice got kind of boring, but the trails where we set the traps were amazing and I have some great photos.

When we got back to base in Karongwe much to our delight the Shilo focus was still going on.

A quick recap on Shiloweni. He is a male leopard who has become very habituated to people. So his story starts in the Sabi Sands which is a private reserve close to the Kruger Park. He had to be removed because he was beginning to be seen as a threat due to the fact he was venturing to close to the lodges. The fear was that he may eventually attack somebody. Because when I say he is not scared of people I mean it, he will come right up to the car, where most leopards will run and hide being as elusive as they are.

So when they removed him to relocate him to Karongwe he tried to escape from the cage and during the process greatly damaged his teeth. Once released in the reserve he ended up with absinthes on his teeth, inevitably meaning they had to have them removed. The teeth removed were his canines. There was going to be a groundbreaking procedure done to him to have titanium steel canines put in his mouth. However politics got involved preventing the procedure from being done. So for the past month prior to the focus on his release he was in the quarantine boma. The point of our focus (which involved 12 hour shifts throughout the night to monitor what he is doing) is to see if he will be able to function in the wild without canines. Just to let you know a leopard does not need canines to kill prey, only for self-defense and dragging kills up trees.

Much to our amazement he did very well. We found him on three warthog kills and an impala kill. On my last night of the focus after 3 hours of tracking him through the bush we found him at around 3 in the morning feasting on a warthog, then he gave us the privilege of watching him take his kill up a tree, which was a beautiful thing to see not only because of how rare it is to see that in the first place, but because it is just proving how well Shiloweni is coping. It is a real testament to how adaptable and skilled leopards are. To put it in perspective this leopard with no canines is still a ruthless killing machine making all of those kills within a week and a half (although Giggles the matriarch hyena and her clan did steal one kill, but he already had his fill, unfortunately I wasn’t on duty that shift) plus he is able to bring kills up trees. The only worry is him running into larger male leopards and losing a fight because of his teeth. However as of now there is no need to dart him and go through the politics of getting him the steel teeth (which would make him look pretty cool though). I came to SA having the most respect for lions but I will leave with the utmost respect for leopards, they truly are the most magnificent creatures not only for their physical beauty but also for their great skills in the wild.

My expedition is now over as of this writing, leaving Karongwe was just as heartbreaking as leaving Venetia. It was of course very hard to say goodbye to all my new friends that I have made there as well. Our last party night was very fun we stayed at base and dressed up. Me and Sophie were dressing up as some Arabian people she was a genie and I was supposed to be some explorer, however I found a beard and changed my costume into Osama Bin Laden, it was pretty funny. Most of my guy friends cross dressed as chicks which was hysterical, and of course I have many pics of that as well.

The next story is very hard to tell and was even harder to experience. The second to last night we found Savannah and her three cheetah cubs, however there was a very big problem. One of the cubs tried to get out of the fence and during the process break her leg. The first night Constant the reserve manager said we were going to let nature take it’s course meaning that the cub had about a 1% chance of survival. This upset very many people because they are the most adorable cubs and watching Savannah call for her cub who was on the other side of the fence was horrible. However the next day Constant made some calls and now the cub is going to end up being rehabilitated due to the fact that A. They are endangered and B. There is a local cheetah project to take the cub. So they had to go into the bush and dart the little cub and we were all there. We even got to see the Vet begin fixing the cub’s leg up, plus I got a chance to touch the little cubby while it was darted which was an amazing experience and I have a pic of me touching it too. So even though the cub will not be in the wild it will get a second chance at life. The only sad part is Savannah will not know this all she knows is that she is missing one of her cubs.

Well at the moment I am in the amazingly beautiful city of Capetown which is breathtaking. And yesterday I got to fulfill a lifelong dream and went cage diving with Great White Sharks. And WOW it was such a thrill. Seeing them in person you can truly appreciate their beauty. When in the cage it is such a rush because they literally come and bang right up into the cage, I was literally inches away from the gaping jaws of the most formidable predator on this planet. Even with the fact that you are in freezing water your adrenaline is so high you don’t even think about it. I went with Cristelle and Sophie my two British babes lol. At the beginning of the day Sohpie did not think she was going to get in the cage she claimed she was terrified, however once she actually got in she did not want to get out. That’s how amazing the rush of it all is. Plus even standing on the boat viewing them was priceless, I was up on top taking pics when one of the big ones came right up and took the bait two feet below me and the pics of that are so sweet. We had a total of 7 sharks show up. This is something I will definitely be doing again, probably some of the most fun I have ever had in my life.

Anyway I still have four more nights in Capetown. Today we are going to Robben Island to see where Nelson Mandala was jailed for 30 years. Plus we still have Table Mountain to see and a couple other cool sights. Capetown is for sure worth coming too and I could not have picked better traveling companions.

The past few days have been pretty interesting starting with party night. The first party night we had here at Karongwe was at this bar called Inibos which translates from Afrikaans to “In the Bush.” This bar is exactly what you would think about when you think of bushbar.
First there is a stuffed croc hanging over the bar, plus the bar is all wooden and is hanging over a lake full of crocs and hippos, to sum it up it is a really fun place. And this party night was by far the best party night for many reasons :=).

Some of the sightings over the past week have been brilliant. We had to stop by Zero the other day who is the pride male lion of the reserve. While stopping in to check up on Zero and Maggie we had to drive past them and literally drove RIGHT PAST THEM. I was within 4 feet of Zero’s gigantic head, it was absolutely extraordinary plus the picture of I got of him then was National Geographic worthy.
Then on the same drive we had to walk in on Savannah and her cubs which again were simply amazing. To our surprise after we walked back to the car she came out on the road with her cubs then proceeded to stash them in the bush and begin stalking some impala. This was my first time watching a cheetah hunt.

First she began the slow stalk then she ended up behind the bush where we could not see her all the mean while the cubs are making their adorable little chirping noises to her (which I got amazing picture and video footage of).
Next we hear the alarm call of the impala and see them run out into the road and you can actually hear Savannah chasing them through the bush. Unfortunately she didn’t catch one but it was still quite the rush watching a wild cheetah hunt.

As of two nights ago the Shiluweni leopard focus began which has been tiring but awesome. He was released from his boma and immediately began heading south towards near camp. This leopard in unlike most others, he is extremely habituated to people and vehicles and gives us amazing visuals.

During the leopard focus you have either one of two shifts the 6-12 or 12-6 shift, so he is being followed all night long which is when they are the most active. I also got the privilege of watching him stalk prey; however he was unsuccessful as well.
At one point in the night I began to fall asleep on the vehicle it was around 4 in the morning and my head was basically hanging off the side of the truck. Then my friend Jenni said wake up here he comes. He walked right up to the truck literally arms length from my face and stopped and looked me right in the eyes, which was so CRAZY.
I mean how many times in your life will you be able to say you were staring a wild leopard in the eyes from arms length. I will be going out tonight at 12 again and hopefully he will by successful at the hunt which would be amazing.

   Up until this point in the expedition I have only had a few glimpses of cheetah and have not yet seen a leopard at all.  Mainly because I was at Venetia where there are no collared leopards or cheetah and here at Karongwe we have all of the big cats collared.  Anyway yesterday we finally got the okay to walk back on Savannah, who now has three tiny  cubs. 

   First I would like to say a little something about Savannah. Savannah is a cheetah who might as well be a house cat, you can literally walk within feet of this cat and she will just hang out with you.  The reserve manager Constant actually has such a good relationship with her that she will lie down right next to him and let him stroke her. 

   So yesterday morning we went in to go see her for the first time since she has had her cubs.  We found her right next to the road and she gave us an absolutely amazing visual.  She came strutting out into the road with her three little tiny cubs tailing her.  These cubs are still so young that they have the furry little backs.
  Savannah's Cub

It was so cute they were all playing and chirping, while Savannah was just hanging out.  The only thing was she was looking very skinny and she was getting quite mobile, so we knew she should be hunting soon.  So we decided to come back later to check up on her.

   Everyday we do two drives to check on all of the focus animals on the reserve, so on my team’s second drive we had to go check back up on Savannah as well as Shiluweni (Just to make sure he was still in the boma, he is the leopard we are going to be doing the leopard focus on within the next few weeks with Discovery. It was supposed to start Sunday night but got pushed back a few days because the Discovery people were not ready yet.).  Up until this point I have not seen a leopard and Shiluweni gave me my first visual, we spotted him just hanging out in the boma up in a tree (classic Sabi Sands leopard behavior) it will be very interesting to see him at night pretty soon to see how his hunting skills are. 

   In the afternoon after we found Shiluweni then it was onto Savannah to see what she was up to. Except this time we walked into her because she wasn’t to close to the road.  And to our pleasant surprise we found her on a kill.  We got to walk within 15 feet of her while she was gorging herself on a female impala, this was very cool I also have a video as well and many pictures. 

   Then as if the day couldn’t get any better we ran into a beautiful female leopard who was un-collared.  It is extremely hard to find these cats with their collars on let alone find one un-collared.  And she stopped right next to my side of the vehicle which allowed me to get a pretty decent quick video clip of her.  It was quite exciting because had she actually stayed static for a while we were going to have the reserve manager come out and dart her to put a collar on her too.  However she decided to scamper off into the bush. 

All in all it was quite a rewarding day

 

Well this past Friday the 15th was the halfway point of the expedition, which was a very sad day.  All of us ten weekers had to say goodbye to not only the Venetia Reserve and Safari Camp, but on an even sadder note had to say goodbye to half of our group.  This was quite a sad day to say the least, I made such good friends with the entire group and to say bye with the prospect of more than likely never seeing most, if not all of them ever again was a very difficult thing to do.  So below before I get into the other cool things that happened and are happening I will say a quick word about the six that are gone. (There are however 6 new very cool people here at Karongwe though)

Charlie

Haha I don’t even know where to start with this one.   Me and Charlie had somewhat of a love/hate type of relationship.  In the first few weeks we bumped heads on a few occasions, probably a culture clash.  He is as British as they come and I am pretty much as American as they come.  But once we got over our subtle differences we become very good friends.  He is a ex-British military officer and now he is a public school teacher (which in the UK is like our private fee based school system).  Then you have me all crazy and American so it took a little adapting on both of our sides to get along, but I tip the hat to both of us.  He was actually a very interesting rather worldly type who has been everywhere and done everything so he was great for those philosophical conversations.  Plus we both constantly cracked jokes on each other which was always good fun.  I will definitely miss him which sounds kind of weird to say, especially to the rest of the group.  But perhaps we will meet up one day when I visit the UK.

Joe and Danielle

Well me and this awesome couple got along very well right from the start, they are both from NY lol (even though you are a Jets fan Joe haha). Danielle was kind of like my big sister the whole time, always giving me pointers on when I am acting up and what not lol (she’s awesome).  And me and Joe were basically the only football fans there and are both sports obsessed, Joe R you would love this guy he is infatuated with baseball.  They are both high school teachers and both extremely smart people so they made for great conversation as well, and when we drank Danielle got a little wild with the other girls (not to wild lol I don’t want Danielle killing me next time we meet up).  These two were both on my team with Charlie as well the “Buffalo Soldiers” what a cool name haha.  I will be missing them a lot, however I will most assuredly be seeing them again they do travel to Florida and I will most likely be going up to NY pretty soon.

Amy

Amy the “human hyena” which has nothing to do with looks at all, it’s just this woman would laugh hysterically at everything making me feel like a comedian.  She is one of the coolest ladies I have ever met.  Amy is Australian, but now she lives in London, she as well was on my team and helped make for such a great time.  She almost egged me on to get really crazy and do a strip show haha.  But she wasn’t that persuasive or I wasn’t that drunk lol.  She as well will be very missed and hopefully I will see her again someday too.

Kim
Kim is the “most awesomest chick ever” haha.  Ah where do I begin with Kim, she is probably one of the nicest most genuine girls I have met in quite some time, truly beautiful from the inside out.  She is Canadien and an all around cool girl.  She made for such a fun time, she was very intelligent and mature but had a very fun child-like spirit, which could always put a smile on your face even when you weren’t in the mood.  She will be greatly missed and hopefully one day I will get to see her again.

Lindsey “LouLou”

Oh man LouLou, she was quite the interesting character.  Me and her got along like brother and sister, one minute I wanted to ring her neck the next I wanted to hug her (don’t worry Dana she is not as cool as you lol).  The first week we as well had a few battle of words, but at the end she become one of the people I become closest too, she would share with me some quite interesting stories.  She is exactly my age plus another Scorpio and she lives in Salt Lake City.  So possibly we will meet up again which I hope we do, she will be missed greatly as well. 

So the last few days at Safari Camp were so magical but depressing at the same time, almost to the point where it kind of detracted from the excitement of the next phase.  But the memories are great and I have plenty of pictures to look back on it with.  Anyway enough sad stuff and onto the next phase.

First Experience at Karongwe

At this point now I am at the next base and reserve and this place is amazing.  It is actually a house with couches and normal bathrooms with showers, plus the room we sleep in is warm and not freezing.  It is not as rugged as Venetia but quite a nice change up. 

Now for the wildlife. On my first drive we saw so much, rhino, ellies, cheetah, we got Tilo the perfect leopard on a minus five, but no visual (like I said perfect leopard, stealth is their middle name).  And the coolest thing about the base is hyenas come to the house every single night.  They literally come ten feet from where we hang out, its absolutely nuts.  The night before we arrived they were chasing a Kudu around the house and almost made the kill and last night they cornered another Kudu, but we interfered and let him escape in fear he might run into the vehicles.  So maybe one of these nights I will be sitting back with a glass of wine and get to enjoy a hyena kill, keeping my fingers crossed.

Upcoming Leopard Focus with Discovery

Well we have a very interesting and busy next few weeks planned for us here.  You see there is this male leopard named “shiluweni”.  He has made some noise in the conservation world, enough noise to attract Discovery to come and do a documentary on him.  Supposedly he is a very laid back and chilled out leopard that is very habituated to the vehicles. However his story begins when he was once caged and tried to escape and lost some of this canines in the process.  So ever since they have been doing surgeries and have now given him titanium teeth.  This procedure is a first for leopards or any big cats for that fact.  This Saturday he will be released from the boma back into the reserve, which will start our leopard focus. 

This will mean that from 6 p.m. to 6 a.m. for two weeks straight we will be following him.  So all night long we will be on his tail tracking him and seeing what he is doing.  Hopefully I will get the chance to see him hunt, leopards are nocturnal.  The even better part of this focus is that the Discovery channel’s film crew will be sitting on the back of our vehicles with us filming his story and release back into the wild.  This is so cool that means I will be telemming for the Discovery channel to perform their work, and who knows there is always the small chance maybe I can even get on the documentary.  I will be updating with more info on this when it happens over the next few weeks. 

Kruger Park

Well yesterday me and four of my buddies did a day tour of the mighty Kruger National Park, which is probably one of the greatest and most popular game parks in the entire world.  We spent twelve hours driving through and got some great sightings.  A huge breeding herd of Elephants surrounded our car, they had about ten little calves with them and they were extremely relaxed around us.

I also kind of got quite the scare myself. At one point we ended up at a dam and I couldn’t resist going down to it to try and get some closer croc pictures.  When I got down to the dam I scared one of them right in and the rest of them submerged.  At this point I turned the corner where there were a bunch of reeds and BAM ten feet from me was a giant hippo staring right at me in the water (they are the most dangerous game in all of Africa).  So I instantly froze up realizing how close I was and that I was alone with all my friends up the rocky hill.  Then it started to get out of the water but thankfully it was walking out the other side of the dam, which helped us all get some good pics.  But it was pretty scary, I just didn’t even see him until it was right there.  However I had a good escape route had he decided to charge, there was a very steep rocky hill right behind me that he would not have been able to scale. 

Then we had lunch which was so cool. At the lunch spot there were hundreds of beautiful bird begging us for our food and monkeys that were actually stealing our food lol. 

However enough for now, hopefully next time I update the blog there will be many more interesting things to talk about.

 

Well it’s been a little over two weeks since the last time I have updated the blog and a lot of pretty cool stuff has happened since then.  There have been quite a few amazing animal sightings, which I have a lot of good pictures of.  My first mountain phase is over which was phenomenal.  And as of the time of this writing we are now on week five of the expedition, which is my last week here at Venetia, at this time next week I will be in Karongawe with twelve new people to meet and a completely different type of reserve. 

I am both excited and sad at the same time.  Excited for the second half of the expo in which I will be getting regular leopard and cheetah sightings and will meet new people.  But I am pretty sad to be leaving the Venetia Safari Camp, this place is magical.  Also it will be so hard to part ways with half of the group and the Venetia staff, only six of the twelve of us here are ten weekers and it will be extremely hard to say bye to the rest of the group.  You would be surprised how close you become with these people in such a short period of time.  And talking about time it flies out here, for all of those back home that said ten weeks is too long, you are completely wrong, its not enough time at all.  They don’t call it the GVI time warp for nothing.

My First Elephant Charge!

Well about a week and a half ago from this writing I was out on what is called a “find all”.  Which is a day when you must spend the whole day out on the reserve finding every collared animal before you can come back to base (light permitting). 

This particular day was rather dull, my group was not assigned to find the lions until after we located the wild dogs, which are usually very hard to find.  However we did a great job after off-roading through an extremely thick block we got a great visual of “Fender” and company just after they had made a kill.  Other than that though the day was rough and towards the end of the day we got a good signal on Tsotsi and were going to track her before returning to camp.

At this point in the day it was about 5:30ish and the sun was pretty close to setting and my group was exhausting from being on the Mahindra for the past almost 12 hours.  At the time I was chatting with Danielle, who is this cool guy Joe’s wife from New York.  We were complaining about not seeing any lions that day.  Then out of nowhere catching me completely off guard I heard the trumpeting of an elephant (which at this point I have not heard yet).  And it was loud, extremely loud, so loud that I almost crapped myself and almost went airborne. Once I turned around to look at the elephant it was about 40 yards away crashing through the trees strait for us, trumpeting it’s horn more.  I was at that moment in time terrified to say the least.  We were actually on the move when the elephant charged us but I screamed to Rich our driver to speed up, because this elephant just kept on coming.

 Oh My God!!

A couple of minutes later we stopped and Rich said it was only a “mock charge” because it was flapping its ears with its head up, but nevertheless it was a terrifyingly crazy experience.  And the best part of it was it was a complete surprise catching me off guard.  Had we been stopped with the herd maybe I would not have jumped and screamed like a girl (which believe me I did and any of you so called tough guys back home would have too).
The Lesheba Mountain Phase, What an Experience!

This past week my group the Buffalo Soldiers were in the mountains, which was the absolute most beautiful place I personally have ever been too.  I have great pictures which will be put on here later like all the rest of the pics and videos once I have the proper internet connection to do so. 

The cool thing about this place is that we go on game walks, which are so cool and adventurous.  We actually got within 100 yards on foot from two White Rhinos, a mother and her calf.  The first day’s work has got to be the coolest job I have ever participated in.  We had to clear a gorge.  We went through with Panga’s (machetes) and had to clear our the path for future visitors. And this path was the most intense path on the reserve and is not for the faint of heart when it comes to heights.  It was pretty much intense rock climbing while clearing the trees out of the way. 

I have some pretty cool pictures so I can give all you guys back home a good understanding of just how crazy it actually was, but they really don’t do justice.

Another really cool walk we did was literally right to the cliff’s of the mountains, which was breathtaking and a little scary, but I took some great shots.  It is so hard to explain just how amazing the mountain phase actually was. It was a great change up to go out on walks through such a beautiful landscape, not to mention the camp we stayed at was awesome.  We all had our own little huts which were luxurious compared to Safari camp.  Plus it was nice to go with only half the group so we all had a lot of much needed alone time and relaxation.  Another cool thing about camp was literally a minutes walk from our room was a cliff with one of the sweetest views ever, which is where I spent every sunrise at. 

 

Like I said earlier at this point I am on my last week at Venetia which is sad and exciting.  I also have a lot of pretty cool videos to upload.  One in particular of us off-roading, which I now have a completely new definition of after coming out here lol it has pretty much become a part of everyday life to run over trees and crash through bushes in pursuit of lions.

Probably the next update to the blog will be once I am at my new base in another week or so, but who knows we have some pretty cool stuff planned for this week.  I might even be able to be part of the darting of MungoJerrie to take off his collar, which I will get some pretty cool pictures of in that case.  But until next time everyone be cool.

P.S. John, Colin and Vitelli, guys make a team for me in the fantasy league.  I will not be able to sign up from out here, so if need be make me a new email address with Gmail or something and get me in the league, that would be really cool. And whoever drafts my team please don’t be a prick and pick me good players and do not steal them or anything.  That will only make it more competitive and better once I return.  I would like John to pick my team the most because by default he should be the most trustworthy with the whole family thing and all, but my gut tells me that Vitelli would be the most fair lol.

Anyway peace guys.

« Older entries